GDPR på GYM 8

Bakgrund
EU:s nya dataskyddsförordning eller GDPR, som den också kallas, börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter, ersätter personuppgiftslagen (PuL) från 1998.

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, gör vi på GYM 8 vårt yttersta för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies. Även dem räknas som personuppgifter, förutsatt att de kan kopplas till dig som person.

Vilka uppgifter sparar vi?
GYM 8 behöver spara och behandla dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, personnummer och e-postadress. Vi sparar även information om din aktivitet exempelvis verksamhet, tidpunkt osv.
Syftet med en sådan behandling är bland annat att kunna leverera dina köpta tjänster hos oss, som ditt abonnemang eller klippkort. Detta för att du skall kunna genomföra köp/bokning på internet samt logga in på dina sidor.

Hur hanterar vi dina uppgifter?
Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge syftet/behovet kvarstår.
Vi bedömer att efter 24 månader utan någon aktivitet eller giltiga produkter har vi inte längre något behov att behålla dina uppgifter i vårt system. Därefter kommer det automatiskt göra en pseudonymisering av uppgifterna.
Alla köp/bokningar som görs, är att betrakta som samtycke kring hanteringen av personuppgifter. Då dessa uppgifter behövs för att kunna uppfylla vår del av avtalen som slutits vid köp eller bokning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för systemutveckling och förvaltning samt även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi har personbiträdesavtal med våra underleverantörer som enligt lag skyddar dina uppgifter hos tredje part.

Registerutdrag
Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. För att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller för att begära pseudonymisering av dina uppgifter.
Vid begäran för pseudonymisering av personuppgifter gör vi detta om inte legitima skäl finns för att behålla dem.
E-post för marknadsföring sparas tills du själv aktivt begär radering av denna. För att ta del av dina uppgifter eller övriga önskemål kring dina uppgifter hos oss, krävs att du legitimerar dig på anläggningen.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är ägaren av GYM 8 AB.

Frågor
Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via mail på info@gym8.nu.
Du kan läsa mer om GDPR här>>.

Scroll to top